Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven for Stiftelsen Krokeide, Videre skolene AS og underliggende virksomheter.

Bakgrunn

Stiftelsen Krokeide og underliggende virksomheter er omfattet av bestemmelsene i åpenhetsloven fordi virksomheten er definert som større virksomhet mor- og datterselskaper under ett (Åpenhetsloven §3a).

 

Virksomheten består av:

Stiftelsen Krokeide (ingen ansatte) som er 100% eier av Videre skolene AS (3 ansatte), som igjen er 100% eier av hhv Krokeide videregående skole AS og Feiring videregående skole AS. Virksomheten driver videregående opplæring i Norge med utgangspunkt i de to skolenes godkjenning etter privatskolelovens §2-1 f) – skoler for funksjonshemmede. Virksomheten er i hovedsak regulert av privatskoleloven, aksjeloven og stiftelsesloven.

Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger

Åpenhetslovens §4 sier følgende om plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger: «§ 4.Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med aktsomhetsvurderinger menes å
a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b
d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.
Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetslovens §5 sier følgende om plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger: «§ 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde
a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 
b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 
c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.
 • 6annet ledd bokstav c og d, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for pliktene etter første ledd.
Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5»

Gjennomføring av aktsomhetsvurdering

Virksomheten har lagt metodikken i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv til grunn for gjennomføring av aktsomhetsvurdering.
Fra OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv
 1. Forankre ansvarlighet

 

I årsmeldingen fra konsernet for regnskapsåret 2022 uttrykkes virksomhetens holdning til etterlevelse av forpliktelsene knyttet til et ansvarlig næringsliv:

«Vi ønsker å understreke vårt engasjement for åpenhet og etterlevelse av lovgivningen, spesielt i forhold til åpenhetsloven. Som et ansvarlig konsern forplikter vi oss til å være transparente i våre operasjoner og dele relevant informasjon med våre interessenter. Vi anerkjenner betydningen av å være transparente og å opprettholde høy etisk standard i vår virksomhet. Som en del av vårt engasjement for åpenhet og samfunnsansvar tar vi aktivt sikte på å oppfylle kravene i åpenhetsloven. Dette betyr at vi tar ansvar for å gi relevant informasjon og dokumentasjon tilgjengelig for allmennheten, våre elever, ansatte og andre interessenter. Vi tror på en åpenhetskultur som fremmer tillit og engasjement. Vi oppfordrer våre ansatte til å være åpne og ærlige i sin kommunikasjon både internt og eksternt.»

 

 1. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser

 

Egen virksomhet

Stiftelsen Krokeide sin virksomhet er organisert på følgende måte:

 

Stiftelsen Krokeide (stiftelsen) eier 2 videregående skoler gjennom datterselskapet Videre skolene AS (Videreskolene). Skolene, Krokeide videregående skole AS (Krokeide vgs) og Feiring videregående skole AS (Feiring vgs), er godkjent etter privatskoleloven §2-1 f) – skoler for funksjonshemmede. Kun Krokeide vgs har en størrelse som innebærer at skolen er omfattet av bestemmelsene i åpenhetsloven, men den samlede virksomheten er klart innenfor disse kriteriene, og den samlede virksomhet er derfor omfattet av stiftelsens risikovurdering. Både administrasjon og ledelse i Videreskolene og ved de to skolene skal påse at skolene opptrer og handler i tråd med åpenhetsloven.

 

Virksomheten er undervisning, særskilt tilrettelegging og drift av botilbud og et sosialmedisinsk hjelpeapparat. Virksomheten foregår i Norge, hhv i Bergen og i Eidsvoll. Skolene har egne sentrale tariffavtaler gjennom Virke.

 

Leverandørkjeden

 

Skolene har i hovedsak leverandører knyttet til:

 • Vedlikehold og drift av lokaler (forskjellige lokale norske leverandører)
 • Innkjøp av undervisningsrelatert utstyr (forskjellige norske leverandører)
 • Innkjøp av matvarer (forskjellige norske leverandører, hovedsakelig fra de store kjedene)

 

I tillegg leier Feiring vgs skolelokaler i Feiring (LHL AS)

 

Den samlede virksomheten har samarbeidsavtaler med selskaper på følgende områder (samarbeidspartnere):

 • Drift av IT-plattform for ansatte og elever (EBRU Technologies AS)
 • Regnskapsføring og remittering (Azets AS)
 • Lønn (Azets AS)
 • Administrativt skolesystem (Barmann-Hansen AS)
 • Digital læringsplattform (itslearning AS)
 • Banktjenester/finansiering (Handelsbanken)
 • Revisjon (PWC AS)
 • Renhold (lokale aktører)

 

Kartlegging

 

Virksomheten har så langt ikke gjennomført systematisk kartlegging av leverandørene. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av høsten 2023 basert på en mer grundig risikovurdering.

Noen leverandører publiserer imidlertid egne erklæringer relatert til åpenhet på sine hjemmesider, og disse er så langt lagt til grunn i de vurderinger som er gjort ift risiko:

 

 1. Stans, forebygg eller reduser

 

Det er så langt ikke funnet grunnlag for å iverksette tiltak.

 

 1. Overvåk

 

Det vil bli iverksatt kontrollstrukturer fra ledelsen i Videre skolene AS for å overvåke gjennomføringen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger, herunder tiltak for å kartlegge, vurdere, forebygge, redusere og når det er påkrevd, støtte gjenoppretting av skade.

 

 1. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

Gjennom årsmeldingene vil virksomheten kommunisere eksternt om rutiner for aktsomhetsvurderinger, hvilke tiltak som er gjennomført for å kartlegge og håndtere faktisk eller potensiell negativ påvirkning.

Denne aktsomhetsvurderingen vil bli publisert på hjemmesidene til Videreskolene og Krokeide vgs 30.06.23.

 

Overordnet risikovurdering

Innenfor stiftelsen sitt driftsområde vurderes det at det er generelt liten risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I den overordnede risikomatrisen under er det gitt foreløpige vurderinger av risiko på ulike risikoområder:

 

RisikoområdeNegativ påvirkning arbeidstakereNegativ påvirkning ift menneske -rettigheterNegativ påvirkning ift miljøBestikkelserForbrukereNegativ påvirkning ift eierstyring og selskapsledelse
Virksomhetens egen virksomhetLav risikoLav risikoLav risikoLav risikoLav risikoLav risiko
Leverandørenes virksomhetMedium risiko (arbeidsforhold mindre aktører)Lav risikoLav risikoLav risikoLav risikoLav risiko
Samarbeidspartneres virksomhetLav risikoLav risikoLav risikoLav risikoLav risikoLav risiko

Bergen, 30.06.23