Vi legger til rette for din læring

Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet – vi er et supplement.

 

Ansatte ved Krokeide videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser,  og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din.

‍Målet er kompetansebevis eller vitnemål

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring hjelper vi deg som ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

 

Vi har fokus på å bruke ressursene i den daglige skoledriften på direkte elevrettet arbeid. Skolen har fleksible lærerressurser, utvidet spesialpedagog- og rådgiverressurs og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer i henhold til faglige emner og elevers faglige behov. Lærerressursen benyttes til elevtilpasset opplæring gjennom pedagogisk samarbeid og dialog med hver enkelt elev.

 

Skolen legger også stor vekt på gode og varierte fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Pedagogisk støtteapparat

Elever som søker seg til Krokeide videregående skole har ofte hatt ulike faglige støttetilbud i tidligere skolegang. Noen har hatt oppfølging fra PPT og har hatt en IOP med egne læremål. Mange har også opplevd å få mye av undervisningen sin utenfor klasserommet sammen med egen lærer eller assistent.

 

På Krokeide videregående skole ønsker vi at alle skal få tilrettelagt sin skolesituasjon på en slik måte at det ikke er nødvendig med egne grupper eller lærere. Vårt mål er at alle elevene skal ha undervisning sammen med klassen sin. Vår erfaring er at mange elever som har hatt behov for en IOP tidligere, opplever å lykkes på Krokeide VGS uten avvik fra læreplanen.

 

Noen ganger opplever skolen og eleven at det er behov for støtte utover det som tilbys gjennom vår modell. Da opprettes et samarbeid med PPT i hjemfylket for å løse disse utfordringene.  Vi samarbeider også tett med eksterne instanser som PP-tjenesten, NAV, DPS, BUP, fastlege og andre, der det er nødvendig. Det er viktig at eleven opprettholder eventuelt samarbeid med lege og behandlingsapparat underveis i skolegangen ved Krokeide VGS. Om ønskelig, kan skolen være en del av et samarbeidsteam eller en ansvarsgruppe eleven har fra før.

Særskilt tilrettelagt opplæring

Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet – vi er et supplement.

 

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumentert tilretteleggingsbehov,
hjelper vi elever (som gjerne ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den
offentlige skolen) frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

 

Vi forvalter ressursene til vår daglige drift etter en modell der fokus er lagt på det direkte
elevrettede arbeidet. Skolen bruker sine ressurser til økt lærertetthet, utvidet rådgiverressurs,
to spesialpedagoger i 100 % stilling, samt organisatoriske tilbud som studieverksted og
dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer iht. faglige emner og elevers faglige
behov.

 

Skolen legger også stor vekt på optimale fysiske og materielle løsninger som muliggjør
pedagogisk fleksibilitet.

‍Skolen tilbyr ikke helsebehandling.

‍Støttevirksomheten ved skolen fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Det er viktig at elever som har behov for behandling fortsetter med dette
utenfor skolen mens de går her.

Spesialpedagogiske rådgivere

Våre spesialpedagogiske rådgivere kan tilby deg hjelp knyttet til vansker du kan oppleve i opplæringssituasjonen.

Sosialpedagogiske rådgivere

Våre sosialpedagogiske rådgivere kan hjelpe deg med utfordringer som påvirker skolehverdagen, og kan gi støtte og råd både gruppevis og individuelt.

Studieverksted

Vi har studieverksted i alle fag på alle våre linjer. Studieverkstedet er et midlertidig pedagogisk tiltak for elever som kan ha ulike faglige og sosiale utfordringer. Vi driver tilpasset undervisning i trygge rammer, og arbeider med konkrete tema og mål. Det er et frivillig tilbud og vi ser at elever som blant annet trenger hjelp til å komme i gang i fagene, som har hatt lite tilstedeværelse og trenger å fylle faglige hull, eller trenger støtte til å ferdigstille oppgaver og innleveringer, har stort utbytte av studieverkstedet.

 

I studieverkstedet er det kun en til fire elever, sammen med en lærer. En avtale om studieverksted strekker seg ofte over en eller flere økter på fire timer.

Karriereveileder

Vår karriereveileder vil gi deg rådgivning i forhold til yrkesvalg og evt. videre studier, og vil gi rådgiving både gruppevis og individuelt. I fellesskap vil dere finne de alternativene som passer best for deg med tanke på veien videre.

Miljøtilbud

I tillegg til den pedagogiske tilretteleggingen har Krokeide vgs. også et døgndrift-basert miljøtilbud. De miljøansatte har bred og solid kompetanse, og de samarbeider tett med eleven og pedagogene for å sikre at oppfølging, i og utenfor skoletida, på en måte som gjør det lettere å nå sine mål – om det er kompetansebevis, vitnemål, å få læreplass, bli lærekandidat, få seg jobb etc.

 

Et viktig fundament for miljøarbeidet på Krokeide VGS er betydningen av fysisk aktivitet, sosialt samvær, riktig kosthold og gode hverdagsrutiner for å fremme god fysisk og psykisk helse. I samarbeid med elevene blir det arrangert en rekke aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene. Disse aktivitetene er et tilbud til alle skolens elever – både de som bor på skolen og de som ikke gjør det.

kvinne og mann som ser på en pc